Dolar 32,8728
Euro 35,7223
Altın 2.536,56
BİST 11.145,27
Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak
Sivas 28°C
Az Bulutlu
Sivas
28°C
Az Bulutlu
Çar 28°C
Per 28°C
Cum 26°C
Cts 25°C

Turan Topgül: “Rekor Oyla Seçileceğim”

AK Parti Sivas Be­le­di­ye Baş­kan Aday Adayı Turan TOPGÜL; “İsti­yo­rum, arzu edi­yo­rum. Şeh­ri­me, siz­le­re hiz­met aş­kıy­la ya­nı­yo­rum. Aday gös­te­ri­lir­sem ina­nı­yo­rum ki Sivas ta­ri­hi­nin en yük­sek oy ora­nıy­la se­çi­len be­le­di­ye baş­ka­nı ola­ca­ğı­mı iddia edi­yo­rum ancak aday gös­te­ril­me­di­ğim tak­dir­de yine de sa­ha­da ola­ca­ğı­mı he­pi­niz gö­re­cek­si­niz” dedi.

Turan Topgül: “Rekor Oyla Seçileceğim”
16 Kasım 2023 15:41
133
A+
A-

31 Mart 2024 ta­ri­hin­de ger­çek­leş­ti­ri­lecek ma­hal­li se­çim­ler ön­ce­si Sivas Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı­na aday aday­lı­ğı­nı açık­la­yan ve hafta ba­şın­da da AK Parti Sivas il bi­na­sı­na gi­de­rek baş­vu­ru­su­nu ger­çek­leş­ti­ren Turan Top­gül, Meva Kafe’de basın men­sup­la­rıy­la bir araya geldi.

AK Parti’ye önem­li hiz­met­ler­de bu­lu­nan ve en son  da Sivas Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ve­ki­li ola­rak görev yapan Top­gül, yap­tı­ğı açık­la­ma­da Sivas’a hiz­met için aday ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Ken­di­si­ni ta­nı­ta­rak ko­nuş­ma­sı­na baş­la­yan Top­gül, “Der­nek­ler­de, va­kıf­lar­da, oda­lar­da, bil­has­sa sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­mız­da üst düzey gö­rev­ler­de bu­lun­dum. Ti­ca­ri ola­rak ken­di­mi mü­sa­it­leş­tir­dim. Aile­sel ola­rak da çok mü­sa­idim. Yaş ola­rak koşup koş­tu­ra­cak, en mü­sa­it yaş ara­lı­ğın­da ol­du­ğu­mu dü­şü­nü­yo­rum. Sivil top­lum ku­ru­luş­la­rın­da­ki üst düzey gö­rev­le­rim, 27 yıl­lık es­naf­lı­ğım, si­ya­set­te­ki, teş­ki­lat­ta­ki ve mec­lis­te­ki gö­rev­le­rim do­la­yı­sıy­la kendi ye­tiş­tir­dim, ge­liş­tir­dim. Tec­rü­be, de­ne­yim, li­ya­kat, eh­li­yet, bi­ri­kim ve bilgi nok­ta­sın­da ken­di­mi be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı­na ye­ter­li ve hazır his­se­di­yo­rum. Bu nok­ta­da almış ol­du­ğum karar ne­ti­ce­sin­de siz­le­rin de ka­tı­lı­mıy­la hafta ba­şın­da AK Parti Sivas İl Baş­kan­lı­ğı’na aday adayı ola­rak resmi baş­vu­ru­mu ger­çek­leş­tir­dim. Kıy­met­li basın men­sup­la­rı­mız ön­ce­lik­le siz­le­re siz­le­rin ara­cı­lı­ğıy­la da tüm hem­şeh­ri­le­ri­me bu­ra­dan ses­le­ne­rek şimdi tam za­ma­nı di­yo­rum ve he­pi­ni­zin dua ve des­tek­le­ri­ni bek­li­yo­rum” dedi.

HİLMİ BAŞ­KAN KA­RA­RI­MI OL­GUN­LUK­LA KAR­ŞI­LA­DI

Sivas’ta AK Parti’nin ku­ru­lu­şun­dan bu­gü­ne her se­çim­de sa­ha­da ça­lı­şan bi­ri­si ol­du­ğu­nu be­lir­ten Top­gül,  “Ken­di­mi ye­tiş­tir­di­ği­mi ve ge­liş­tir­di­ği­mi ifade ettim. Bu de­mok­ra­tik bir sü­reç­tir.  Ben Be­le­di­ye Baş­ka­nı­mız Sayın Hilmi Bil­gin’le de ko­nu­yu is­ti­şa­re ettim. Ken­di­si bu ka­ra­rı­mı say­gıy­la, ol­gun­luk­la ve de­mok­ra­tik bir şe­kil­de kar­şı­la­dı, des­tek­le­di ve benim aday adayı olmam nok­ta­sın­da bir behis ol­ma­dı­ğı­nı ifade etti. Biz be­le­di­ye baş­ka­nı ve baş­kan ve­ki­li ola­rak Tür­ki­ye’ye, tüm si­ya­si par­ti­le­re örnek bir konu teş­kil edi­yo­ruz ve be­le­di­ye baş­ka­nı ve baş­kan ve­ki­li ola­rak ‘Biz ha­zı­rız, ada­yız’ di­yo­ruz. Genel mer­ke­zi­mi­zin mil­let­ve­kil­le­ri­mi­zin, Cum­hur­baş­ka­nı­mı­zın de­ğer­len­dir­me­le­ri­ne ken­di­mi­zi gön­de­ri­yor, on­la­rın ve­re­ce­ği ka­ra­ra say­gı­lı ola­rak han­gi­mi­zi veya biz­ler­den başka bir par­ti­li men­su­bu­mu­zu ata­dık­la­rı tak­dir­de onun ar­ka­mız­da ola­ca­ğı­mı­zı ifade edi­yo­rum” dedi.

BELEDİYENİN İMKAN­LA­RI­NA HAKİMİM

Bir basın men­su­bu­nun be­le­di­ye baş­ka­nı se­çil­me­si ha­lin­de hangi pro­je­le­ri Sivas’a ka­zan­dı­ra­ca­ğı­nı sor­ma­sı üze­ri­ne Top­gül, “Aday aday­lık sü­re­cin­de pro­je­ler, plan­la­rı­mız nok­ta­sın­da bir açık­la­ma­yı ne Genel Mer­ke­zi­miz ne de biz çok şık ve uygun gör­mü­yo­ruz. Ancak 50 yıl­dır bu şe­hir­de ya­şa­yan, siz­le­rin içi­niz­den bir kar­de­şi­niz ola­rak özel­lik­le teş­ki­lat­lar­da­ki ve mec­lis­ler­de­ki gö­rev­le­rim ki son 5 yıl­dır aktif bir şe­kil­de Be­le­di­ye Baş­kan Ve­ki­li ola­rak baş­ka­nı­mı­zı tem­sil ettim, proje nok­ta­sın­da hiç­bir sı­kın­tı çek­me­ye­ce­ği­mi, ko­nu­ya, şeh­ri­mi­ze, be­le­di­ye­nin im­kan­la­rı­na hakim ol­du­ğu­mu, siz­ler­le her dö­nem­de is­ti­şa­re ede­rek pro­je­le­ri bir­lik­te ger­çek­leş­ti­re­ce­ği­mi ifade ede­bi­li­rim” diye ko­nuş­tu. 

ÇOK İYİ ÇA­LI­ŞI­YO­RUM, İSTİYORUM, ARZU EDİYORUM

22 yıl­dır aktif ola­rak si­ya­set­te bu­lun­du­ğu­nu anım­sa­tan Top­gül, “Her se­çim­de sa­ha­da olan, parti teş­ki­lat­la­rı­mız­da en önde gelen isim­ler­den bi­ri­yim. 2023 se­çim­le­rin­de, mil­let­ve­kil­li­ği se­çim­le­rin­de ben aday adayı de­ğil­dim. Aday hiç de­ğil­dim ama bir aday­mış kadar sa­ha­day­dım ve ça­lış­tım. Şu anda ben 22 yıl­lık si­ya­si tec­rü­be­le­ri­min ta­ma­mı­nı sa­ha­ya yan­sı­ta­rak bir gay­ret içe­ri­sin­de­yim. Çok iyi ça­lı­şı­yo­rum. İsti­yo­rum, arzu edi­yo­rum. Şeh­ri­me, siz­le­re hiz­met aş­kıy­la ya­nı­yo­rum. Aday gös­te­ri­lir­sem ina­nı­yo­rum ki Sivas ta­ri­hi­nin en yük­sek oy ora­nıy­la se­çi­len be­le­di­ye baş­ka­nı ola­ca­ğı­mı iddia edi­yo­rum ancak aday gös­te­ril­me­di­ğim tak­dir­de yine sa­ha­da ola­ca­ğı­mı he­pi­niz gö­re­cek­si­niz. Bun­lar nasip kıs­met iş­le­ri. Sü­rek­li ifade edi­yo­rum. Rab­bim tak­dir eder­se ola­ca­ğı­nı bi­li­yo­rum ama bu na­si­bi­mi bek­le­ye­rek değil, ça­lı­şa­rak, gay­ret gös­te­re­rek al­ma­mın ge­rek­ti­ği­ni bi­li­yo­rum ve bu na­si­bim­de varsa ulaş­mak için de ve­si­le­le­ri arı­yo­rum, işte bun­lar­dan biri de siz­ler­si­niz. Belki siz­le­rin des­te­ğiy­le, ka­mu­oyun­da bize ve­re­ce­ği­niz her türlü des­tek­le buna ve­si­le ola­cak­sı­nız. Ve­si­le­nin kim ol­du­ğu­nu sa­de­ce ara­ma­ya ça­lı­şı­yo­ruz. Yine sa­ha­da ola­ca­ğım, yine ça­lı­şa­ca­ğım. Parti teş­ki­lat­la­rı­mız, Genel Mer­ke­zi­miz, bü­yük­le­ri­miz Cum­hur­baş­ka­nı­mız bizi ne­re­de gör­mek is­ter­ler­se, ne­re­de görev ver­mek is­ter­ler­se her türlü gö­re­ve de hazır ve na­zı­rım. Rab­bim şah­sım, şeh­rim par­tim ve hem­şeh­ri­le­rim hak­kın­da ha­yır­lı olanı biz­le­re nasip ey­le­sin di­yo­rum” di­ye­rek ko­nuş­ma­sı­nı son­lan­dır­dı. 

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.